رقابت تا زمانی پسندیده است

  
که کار به حسادت نکشد.


 

 

( دکارت)