دوجو
قوانین دوجو (محل تمرین کاراته):

 

به دنبال تکامل شخصیت خویش باشید ، به استاد و


معلم خود وفادار باشید ، در جهت ترقی خود تلاش کنید ،

 

به دیگران همواره


احترام بگذارید و از رفتار خشونت آمیز پرهیز کنید.