می دونی چرا شیشه ی جلوی ماشین انقدر بزرگه

 

ولی آینه عقب انقدر کوچیکه؟

 

چون گذشته به اندازه آینده اهمیت نداره

 

بنابراین همیشه به جلو نگاه کن و ادامه بده.