از اون جایی که سالهاس دست بر قلم نشدندی 


در عاقا یا خانم بلاگ یاهرچی هست ایشون:|


بسی عجیب هستن ایشون واسم حاظر 


حال در!!!یه جوری شدن ایشون و به مثال قدیم


 وب های عاشقونه ازسرو کولشون میره بالا


 همچنان هم:|چرا همه شکست عشقی میخورن عاخه:|