انسانها اگر ارزش زمان را میدانستند،


هیچ گاه کفش بندی نمیخریدند.


"عمر" کوتاست؛


ولی بسیار ارزشمند است،


قدرش را بدانیم.


"انیشتین"