ساحل18ساله دی ماهی:)کاراته کا


عاشق درس (بخصوص استوکیومتری و ژنتیک)و کاراته:)هرچی به ذهنم رسید بعدا میگم